Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła akcję skierowaną dla do organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji), prowadzących zorganizowane zajęcia dla dzieci na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich. Akcja przeprowadzana jest na okoliczność przypadającego w tym roku jubileuszu 25-lecia istnienia ARiMR. Do wygrania jest 5 zestawów edukacyjnych o wartości ok. 1000zł każdy.

Zestaw edukacyjny dla dzieci może otrzymać organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja) która:

 1. Złożyła do ARiMR wniosek o przyznanie zestawu edukacyjnego dla dzieci. Wniosek składa się przesyłką pocztową lub osobiście do oddziału regionalnego na adres Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Rzeszowie.
 2. O przyznaniu zestawu edukacyjnego decyduje kolejność dostarczenia kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku do Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR wg daty i godziny przyjęcia.
 3. Zestawy edukacyjne przydzielane będą do wyczerpania zasobu pozostającego w dyspozycji oddziału regionalnego.
 4. W sytuacji wysłania wniosku pocztą decyduje data nadania przesyłki, a jako godzinę wpływu do ARiMR uznaje się godz. 16.00 w dniu nadania. Wnioski niekompletne i nieprawidłowo wypełnione nie będą rozpatrywane.
 5. Ma siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Prowadzi działalności w oparciu o wpis do rejestru stowarzyszeń/organizacji pozarządowych od co najmniej 6 pełnych miesięcy, poprzedzających miesiąc złożenia wniosku do ARiMR.
 7. Prowadzi zajęcia opiekuńcze lub edukacyjne lub rekreacyjne dla co najmniej dziesięciorga dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (3-9 lat),
  w świetlicach lub innych obiektach przeznaczonych do tego rodzaju działalności, zlokalizowanych na terenie wiejskim lub wiejsko – miejskim, w tym w miastach
  do 5 tys. mieszkańców, w województwie zgodnym z siedzibą Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.
 8. Prowadziła zajęcia, o których mowa w pkt 4 co najmniej dwa razy w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.
 9. Zobowiąże się do kontynuowania działalności wymienionej w pkt. 4 przez okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu otrzymania zestawu edukacyjnego.
 10. Zobowiąże się do zamieszczenia w widocznym miejscu, w lokalu w którym prowadzone będą zajęcia dla dzieci, przez okres minimum kolejnych 12 miesięcy, począwszy od  miesiąca następnego po miesiącu otrzymania zestawu edukacyjnego, czytelnej

Informacji: „ARiMR wspiera dzieci” wraz z „logo ARiMR, dostępnym do pobrania na stronie https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/rzecznik-prasowy-arimr/logo-arimr-do-pobrania.html Powierzchnia informacji nie może być mniejsza niż format A3.