Powiatowy Lekarz Weterynarii w Leżajsku przypomina, że nadal obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2017 r. poz. 722), w związku z tym wszyscy hodowcy drobiu w powiecie leżajskim powinni pamiętać o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i stosowania odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa (identyczne jak przy ostatniej inwazji wirusa w 2016/17).

W szczególności należy wdrożyć następujące środki bezpieczeństwa biologicznego:

- zabezpieczyć budynki, w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa;

- zabezpieczyć paszę i źródło wody przed dostępem dzikiego ptactwa;

- nie karmić i nie poić drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich;

- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu;

- stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.

Ponadto należy przypomnieć rolnikom, że zgodnie z obowiązującym prawem, hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.